Zmena pravidiel rozpočítavania teplej vody a tepla

Dňa 28. 12. 2022 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená Vyhláška MH SR pod č. 503/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie,  nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Touto vyhláškou sa nanovo upravujú pravidlá rozpočítavania nákladov na dodané teplo v bytových domoch. Vyhláška obsahovo nadväzuje na Vyhlášku MH SR č. 240/2016 Z.z., súčasne však prináša viaceré zmeny na základe skúseností z aplikačnej praxe.

  • Zavádza intervaly pre rozhodovanie spotrebiteľov o výške základnej a spotrebnej zložky v rámci rozpočítavania nákladov na teplo na vykurovanie podľa PRVN alebo určených meradiel na meranie tepla.
  • Zavádza kontrolný mechanizmus pre max. rozdiel nákladov na vykurovanie na meter štvorcový v rámci bytového domu. V prípade, keď v rámci bytového domu prekročí ustanovený maximálny podiel nákladov, upraví sa základná zložka tak, aby náklady na jeden meter štvorcový neprevyšovali podiel nákladov medzi najnižším nákladom a najvyšším nákladom v rámci bytového domu o viac ako 2,5 násobok.
  • Upravuje spôsob určenia náhradnej spotreby tepla pri poškodení, neumožnení odčítania a ďalších zásahoch do určeného meradla v bytovom dome
  • Zavádza nový spôsob rozpočítavania nákladov za teplo pre bytovú odovzdávajúcu stanicu tepla a taktiež vymedzuje ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.
  • Aké zmeny nás čakajú v súvislosti s touto novou vyhláškou pri rozpočítavaní nákladov?
  • Aké kompetencie a možnosti majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, čo budú môcť ovplyvniť svojim rozhodnutím pri rozpočítavaní nákladov podľa novej Vyhlášky č. 503/2022 Z.z.?

O týchto veciach informuje prezentácia, ktorú sme pripravili a je prílohou tohto materiálu.