Prevody bytov z vlastníctva družstva do vlastníctva členov

Prevody bytov z vlastníctva bytového družstva do osobného vlastníctva členov družstva - nájomcov družstevných bytov umožnil zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb. a zákona č. 496/1992 Zb..Neskôr sa prevody začali realizovať v súlade so Zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Bytové družstvo, Snina kontinuálne pokračuje v transformácií svojho majetku, ktorá spočíva v prevodoch bytov z vlastníctva družstva do osobného vlastníctva svojich členov, nájomcov družstevných bytov.

Všetky žiadosti o prevod sú vybavované priebežne. Z celkového počtu pôvodných 1 638 družstevných bytov bolo k 31.12.2020 do osobného vlastníctva prevedených 1270 bytov, čo predstavuje 77,53 %. Neprevedených ostáva ešte 368 bytov (20,94 %).

Prevody bytov sa realizujú v súlade so Zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Cenou družstevného bytu pri prevode do osobného vlastníctva nájomcu je v súlade s ust. § 17, odst. 7, zákona, nesplatený investičný úver s príslušenstvom (anuita) pripadajúci na prevádzaný byt. Samozrejmosťou je súčasné vyrovnanie prostriedkov určených na financovanie údržby a opráv pripadajúcich na prevádzaný byt. 

Záujemcovia o prevod vlastníctva bytu zo strany členov družstva, nájomcov družstevných bytov, môžu o prevod vlastníctva bytu požiadať písomnou žiadosťou. Vzor žiadosti o prevod si môžete stiahnuť TU:

Po obdržaní žiadosti BD Snina zašle žiadateľovi písomnú odpoveď s uvedením podmienok prevodu. Súčasne mu zašle návratku pre aktualizáciu a overenie údajov, potrebných pre spracovanie zmluvy o prevode. Návratku si môžete pozrieť TU:

Prevody sa realizujú v dvoch termínoch k 1.7. a k 31.12. príslušného roka. Pripájame aktuálny grafický prehľad o ročnom postupe prevodov bytov v priebehu rokov 1999 až 2020.