O nás

Predstavujeme Vám Bytové družstvo, Snina

Bývanie v živote každého jednotlivca, každej rodiny, predstavuje neoddeliteľnú súčasť každodennej existencie. Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože sa týka uspokojovania jednej zo základných životných potrieb každého človeka. Nie každý má možnosť bývať v rodinnom dome. Skoro polovica obyvateľov na Slovensku žije v bytových domoch postavených v hromadnej bytovej výstavbe. Na Slovensku sa v bytových domoch nachádza približne 880 tisíc bytov, z ktorých bytové družstva spravujú viac ako polovicu.

Bytové družstvo, Snina je modernou správcovskou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je zabezpečenie komplexného servisu pri správe vlastného a cudzieho majetku. V meste Snina bolo podľa posledného sčítania domov, bytov a obyvateľov 164 bytových domov.  V bytových domoch sa nachádza 4 378 bytov. V správe BD Snina je 2 920 bytov spolu v 74 bytových domoch, v ktorých žije 6 055 obyvateľov. Z uvedeného počtu je 368 bytov vo vlastníctve družstva, 1114 bytov spravujeme na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej s vlastníkmi bytov a 1 806 bytov spravujeme v 40 spoločenstvách vlastníkov bytov na zmluvnom základe s jednotlivými SVB.