Právna podstata a orgány družstva

Právna podstata a orgány družstva

Bytové družstvo, Snina je samostatný právny subjekt majetkovo oddelený od svojich členov. Právne vzťahy družstva sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanovami družstva a platnými všeobecne záväznými predpismi a vnútrodružstevnými predpismi. Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov, kde členovia družstva prostredníctvom volených delegátov uplatňujú svoje právo riadiť náležitosti družstva a kontrolovať činnosť jeho orgánov. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi a kontroluje jeho činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva. Predstavenstvo má deväť členov a zodpovedá sa Zhromaždeniu delegátov. Kontrolná komisia je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Má päť členov volených z členskej základne. Kontroluje všetku činnosť družstva a zodpovedá sa iba Zhromaždeniu delegátov. Členská schôdza a predseda členskej samosprávy sú orgány, ktoré umožňujú všetkým členom družstva oboznámiť sa z celkovým stavom družstva a bytového domu. Predsedu volí samospráva, ktorú zastupuje ako delegát.

Predstavenstvo BD

 • Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami vyhradené inému orgánu družstva.
 • Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov a zodpovedá mu za svoju činnosť. Predstavenstvo zvoláva a pripravuje rokovanie zhromaždenia delegátov.
 • Predstavenstvo má deväť členov.
 • Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov  predstavenstva. Predstavenstvo menuje a odvoláva riaditeľa družstva.

Aktuálne zloženie predstavenstva družstva:

 • Ing. Fecko František - predseda predstavenstva
 • Ing. Kočan Milan - podpredseda predstavenstva
 • Ing. Medvec Peter - podpredseda predstavenstva
 • Ing. Cogan Juraj - člen
 • Ing. Roško Daniel - člen
 • Ing. Kníž Marián - člen
 • Čopík Peter - člen
 • Kolarský Ján - člen
 • Šelepec Michal - člen

Kontrolná komisia BD

 • Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá sa iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.
 • Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.
 • Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy.
 • Členovia kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. 
 • Kontrolná komisia má päť členov. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu.

Aktuálne zloženie kontrolnej komisie:

 • Timuľaková Libuša – predseda
 • Ing. Sabolová Daniela - člen
 • Ing. Ivancová Tatiana - člen
 • Ing. Minčičová Mária - člen
 • PaedDr. Kočanová Anna - člen