Správa domov a bytov

Správa domov a bytov

Ponúkame komplexné zabezpečenie výkonu správy bytových domov v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasne ponúkame pre spoločenstvá vlastníkov bytov na zmluvnom základe služby, obstarávanie tovarov a plnení v súvislosti so zabezpečovaním výkonu správy v ich bytových domoch. 

Výkon správy realizujeme v súlade s Osvedčením č. 24965/2017/SBPMR/63582 a ako správca sme zapísaný v zozname správcov vedenom MDaV SR pod evidenčným číslom 0220.

Komplexný výkon správy a poskytovanie služieb, obstarávanie tovarov a plnení zabezpečujeme v oblastiach:

 • bytovo – právnej,
 • finančno – ekonomickej,
 • technicko – prevádzkovej.

Pri zabezpečovaní správy bytových domov a pri poskytovaní služieb sa riadime heslom:

Správa bytového domu Bytovým družstvom, Snina = Bývanie s dôverou

Oblasť technicko – prevádzková

V oblasti technicko – prevádzkovej zabezpečujeme:

1. Dodávku týchto plnení, tovarov a služieb pre bytový dom a spoločné nebytové priestory:

 • dodávku tepla na vykurovanie,
 • dodávku teplej úžitkovej vody TÚV (teplo na ohrev vody + studená voda na ohrev),
 • dodávku studenej pitnej vody z verejného vodovodu – SV a odvádzanie odpadových vôd,
 • odvádzanie zrážkových vôd,
 • dodávku elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení domu predovšetkým výťahov,
 • prevádzku, opravy a údržbu výťahov,
 • odpočty meracej techniky a spracovanie vyúčtovania,
 • montáž a výmeny vodomerov na studenú a teplú vodu, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom,
 • poistenie domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu v rozsahu týchto základných poistných rizík: pre prípad poškodenia, zničenia veci živelnými udalosťami, požiarom, vodou, víchricou a ostatnými udalosťami. Pripoistenie nákladov na vypratanie pri vzniknutých škodách, náklady na demontáž a remontáž nepoškodených vecí, stavebných súčastí budovy pri krádeži, pripoistenie rozbitia skla. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastníkmi bytov tretím osobám. Iný druh poistenia možno dojednať podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v dome,
 • ďalších plnení, tovarov a služieb na poskytovaní ktorých sa zmluvné strany dohodnú,

2. Nasledovný rozsah služieb a činností spojených s prevádzkou domu:

 • zabezpečenie priebežnej kontroly a vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení – elektrických a bleskozvodov v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a zabezpečenie odstránenia závad zistených pri vykonaní odborných prehliadok a skúšok,
 • zabezpečenie priebežnej kontroly a vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení – plynových odberných zariadení a rozvodov plynu v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a zabezpečenie odstránenia závad zistených pri vykonaní odborných prehliadok a skúšok,
 • zabezpečenie priebežnej kontroly a vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení zdvíhacích – výťahov v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a zabezpečenie odstránenia závad zistených pri vykonaní odborných prehliadok a skúšok,
 • zabezpečenie prehliadok a kontroly spoločných priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení domu (strecha, fasády, maľby a nátery, rozvody studenej a teplej úžitkovej vody, plynu, ústredného kúrenia, vzduchotechniky, vodovodných a kanalizačných spoločných rozvodov a šácht, požiarnych rozvodov, hydrantov a pod.),
 • zabezpečenie podľa potreby kontrolu, prehliadky a výmeny všetkých meracích a regulačných zariadení slúžiacich k rozúčtovaniu nákladov na dodávku energií a médií,
 • deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu spoločných častí a spoločných zariadení domu,
 • požiarnu ochranu,
 • havarijnú službu,
 • upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v dome, respektíve uzatvorenie zmlúv na vykonanie upratovania, drobnej údržby a pod.,
 • upratovanie prístupového chodníka, vrátane odpratávania snehu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia Mesta Snina na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v dome, respektíve uzatvorenie zmlúv na odpratávanie snehu a pod.,
 • vypracovanie plánu opráv na nasledujúci rok,
 • iných služieb a činností podľa dohody.

3. Vedenie projektovej dokumentácie stavieb, pasporty domu, technickú a projektovú dokumentáciu vyhradených technických zariadení a harmonogramy ich revíziu, dokumentáciu opráv spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva domu, vedenie obchodných zmlúv s dodávateľmi prác a materiálov a evidenciu poistných udalostí.

Oblasť bytovo-právna

V oblasti bytovo-právnej zabezpečujeme:

 • vedenie zmlúv o výkone správy, zmlúv o nájme spoločných častí domu, spoločných nebytových priestorov a spoločných zariadení domu,
 • vedenie a aktualizáciu evidencie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
 • evidenciu vymáhania pohľadávok, dokumentáciu súdnych sporov a inú súdnu agendu,
 • zastupovanie vlastníkov bytov pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb,
 • zvolávanie schôdzi vlastníkov,
 • podávanie návrhov na vykonanie dobrovoľných dražieb bytu, alebo nebytového priestoru na uspokojenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru,
 • podávanie návrhov na exekučné konanie na uspokojenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru,
 • evidujeme, prešetrujeme a vybavujeme sťažnosti, oznámenia a podnety vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré súvisia s výkonom správy domu,
 • ďalšie služby podľa dohody.

Oblasť finančno – ekonomická

V oblasti finančno-ekonomickej zabezpečujeme:

 • vedenie samostatných účtov v banke pre každý spravovaný dom,
 • vedenie samostatných analytických účtov a účtovnej agendy zobrazujúcej finančný a účtovný stav hospodárenia oddelene za každý spravovaný bytový dom,
 • odbornú starostlivosť o zverené finančné prostriedky,
 • výpočet výšky mesačných preddavkov na úhradu dodávaných plnení, tovarov a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • vedenie priebežnej evidencie platieb od vlastníkov bytov a nebytových priestorov za plnenia, tovary a služby,
 • vedenie evidencie neplatičov,
 • vedenie evidencie upomienok a výziev pre neplatičov,
 • vypracovanie a doručenie ročného vyúčtovania za dodané plnenia, tovary a služby v termíne do 31.5. nasledujúceho roka,
 • vypracovanie a doručenie správy o činnosti správcu v termíne do 31.5. nasledujúceho roka,
 • iné služby podľa dohody.