Ochrana osobných údajov

Ďakujeme, že využívate naše služby ako Správcu bytových domov pri správe Vášho bytu. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše právo na súkromie pri zabezpečovaní plnení, dodávok energií a služieb spojených s užívaním Vášho bytu. Zaviedli sme všetky opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktorými disponujeme. Spoločnosť Bytové družstvo, Snina zodpovedá za spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku.

Naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ osobných údajov, je povinná informovať podľa čl. 13 a 14 „Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ (ďalej len „Nariadenie“) dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúva. V tejto súvislosti, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme predmetné informácie:

Prevádzkovateľ:                               Bytové družstvo, Snina

                                                           Budovateľská 2204,

       069 01 Snina

                                                           IČO: 00 617 318

                                                           Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Dr., vložka č.: 232/P

                                                           Správca bytových domov

                                                           Zapísaný v zozname správcov na MDaV SR, Ev.č.: 0220

Účely spracovania osobných údajov:

Obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca bytových domov zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenia účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatku vo fonde prevádzky údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na základe uzavretej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytu a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, alebo na základe mandátnej zmluvy so spoločenstvom vlastníkov bytov (ďalej len SVB) pre vlastníkov bytov členov SVB. Ďalej účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie plnení súvisiacich s nájmom a užívaním družstevných bytov, evidencia členov družstva a členov ich orgánov v súlade so Stanovami  Bytového družstva, Snina.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Právny základ pre spracovania osobných údajov:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), uzatvorenie, plnenie a správa zmluvy o výkone správy, uzatvorenie, plnenie a správa mandátnej zmluvy, uzatvorenie, plnenie a správa nájomnej zmluvy, Stanovy Bytového družstva, Snina v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Rozsah spracovávaných osobných údajov:

Spracovávame osobné údaje v tomto rozsahu: meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, číslo OP/ID-Card, rodinný stav, štátna príslušnosť, počet členov domácnosti, číslo telefónu, email, číslo bankového účtu.

Kategória príjemcov:

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia prevádzkovateľa, Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Okresný úrad Snina, Správa katastra OÚ Snina, advokáti, exekútori, daňový úrad, súdy a orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notári, poskytovatelia služieb IT.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ  je   oprávnený  spracovávať  osobné údaje  dotknutých  osôb   po  dobu  stanovenú  zákonom č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j. počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvy do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy o výkone správy, mandátnej zmluvy s SVB, nájomnej zmluvy, Stanovami Bytového družstva, Snina, t. j. po dobu trvania členstva  a v súlade s dobou nutnej lehoty uloženia  v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch  a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • na opravu týchto osobných údajov,
  • na vymazanie týchto osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,
  • na prenosnosť týchto osobných údajov,
  • odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
  • podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na bdsnina@snina.net .

Aktuálne informácie, vrátane kontaktných údajov budú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa: www.bdsnina.sk