Postup pri prihlasovaní a odhlasovaní osôb na trvalý pobyt pre nájomcov družstevných bytov

Ste nájomcom družstevného bytu a potrebujete prihlásiť alebo odhlásiť osobu na tvrvalý pobyt v ohlasovni pobytu (matrike)? Prihlásenie alebo odhlásenie musí vykonať vlastník bytu, t.zn. Bytové družstvo, Snina. Družstvo vykoná prihlásenie alebo odhlásenie na základe Vašej žiadosti VZOR TU. Žiadosť musí byť podpísaná nájomcom, v prípade manželov, spoločných nájomcov, oboma manželmi. 

Prihlásenie alebo odhlásenie osoby vykoná družstvo. Tento úkon je spolplatnený podľa platného cenníka.