Upozornenie na porušenie montážnych plomb vodomerov

Bytové družstvo, Snina týmto upozorňuje užívateľov bytov (vlastníkov, nájomcov), že poškodením alebo svojvoľným odstránením montážnych plomb na bytových vodomeroch (najmä pri prestavbách bytových jadier) dochádza k porušeniu Zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii, Vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a STN 25 7801.

Porušením plomb alebo ich odstránením meradlo prestane spĺňať podmienky určeného meradla a údaje z vodomeru nemôžu byť použité pre spracovanie vyúčtovania spotreby vody!  Spotreba vody bude do doby zaplombovania vodomerov určená náhradným spôsobom podľa legislatívy.

Potrebu odplombovania vodomerov je potrebné nahlásiť na BD Snina vopred.

Žiadosť o odplombovanie si môžete stiahnuť nižšie:

Odplombovanie, kontrolu montáže a opätovné zaplombovanie vodomerov studenej a teplej vody vykonajú poverení pracovníci BD Snina. Tento úkon je spoplatnený podľa cenníka BD Snina