Zásady pre zmenu počtu osôb v podmienkách BD Snina

Pre nahlásenie zmeny počtu osôb užívajúcich byt v podmienkách Bytového družstva, Snina platí:

1)    Užívateľ bytu alebo nebytového priestoru je povinný správcovi v lehote jedného mesiaca všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet výšky zálohových platieb a úhrad za plnenia a služby, ktoré sú poskytované s nájmom a užívaním bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve a správe družstva, prechodu nájomného práva a iných závažných skutočností,  predovšetkým zmenu počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s užívateľom.

2)    Zmenu počtu osôb užívajúcich byt (oprávnených osôb užívajúcich byt spolu s užívateľom trvalo alebo prechodne) a z toho vyplývajúce zmeny zrealizuje BD Snina nasledovne:

2.1   Prihlásenie počtu osôb:

  • Zvýšenie počtu osôb v evidencií a s tým súvisiacu úpravu zálohových platieb a úhrad za plnenia a služby, ktoré sú poskytované s nájmom a užívaním bytu zrealizuje BD po oznámení užívateľa.
  • S užívateľom bytu (nájomcom a vlastníkom) a s manželmi – spoločnými užívateľmi, môžu na základe jeho (ich) práva v byte bývať jeho (ich) príbuzní v priamom rade, súrodenci, zať, nevesta, ako aj osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti.
  • Úpravu zálohových platieb a úhrad za plnenia a služby, ktoré sú poskytované s nájmom a užívaním bytu zrealizuje BD ku 1.dňu mesiaca nasledujúceho po ohlásení zmien v platbách vzťahujúcich  sa na počet osôb. Pri prepočte sa vychádza z posledného vyúčtovaním určeného nákladu konkrétneho plnenia alebo služby na byt prepočítaného na jednu osobu a tento ocenený aktuálnou cenou sa prenásobí počtom osôb.

2.2   Odhlásenie počtu osôb:

  • Zníženie počtu osôb v evidencií a s tým súvisiacu úpravu zálohových platieb a úhrad za plnenia a služby, ktoré sú poskytované s nájmom a užívaním bytu zrealizuje BD po oznámení užívateľa.
  • Oznámenie o znížení počtu osôb a žiadosť o úpravu zálohových platieb a úhrad za plnenia a služby, ktoré sú poskytované s nájmom a užívaním bytu, predloží užívateľ na predpísanom tlačive, ktoré mu vydá BD Snina, resp. je k dispozícií na web stránke BD TU: Tlačivo pre zmenu počtu osôb v BD Snina .
  • Na tlačive uvedie BD súčasný počet osôb vedených v evidencií (trvalo, prechodne) a súčasne uvedie počet osôb po zmene. V oznámení užívateľ uvedie dôvod zníženia počtu osôb (úmrtie, odhlásenie z trvalého pobytu, vznik prechodného pobytu, dlhodobý pobyt v zahraničí, štúdium a pod.) Správnosť údajov potvrdí podpisom žiadateľ a zástupca vlastníkov (alebo predseda SVB).
  • Úpravu zálohových platieb a úhrad za plnenia a služby, ktoré sú poskytované s nájmom a užívaním bytu zrealizuje BD ku 1.dňu mesiaca nasledujúceho po ohlásení zmien v platbách vzťahujúcich  sa na počet osôb. 

3)       Ak si užívateľ bytu nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1) tohto článku, BD Snina zrealizuje zmeny vyplývajúce zo zmeneného počtu osôb v byte, na základe oznámenia zástupcu vlastníkov (alebo predsedu SVB) a písomného potvrdenia zástupcu vlastníkov (alebo predsedu SVB) v príslušnej evidencií BD. Toto potvrdenie nahrádza oznámenie užívateľa.

4)       Spracovanie úpravy zálohových platieb na základe zmeneného počtu osôb na základe žiadosti užívateľa bytu je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka BD.

5)       BD Snina realizuje zmeny v počte osôb bez spoplatnenia ku dňu úpravy mesačných preddavkov, spravidla  k 1.1. kalendárneho roka.