Postup pri zmene vlastníka bytu vo vzťahu k správcovi

Predávate alebo kupujete byt? Viete aké povinnosti máte vo vzťahu k správcovi bytového domu?

Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná. Prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru je potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že predávajúci vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a nedoplatky na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku sa nadobúdajú vkladom do katastra nehnuteľností. S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru v dome na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o výkone správy; záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Postup pri predaji bytu by mal byť nasledovný:

  • predávajúci požiada správcu o potvrdenie, že na predávanom byte neeviduje nedoplatky. V žiadosti je potrebné uviesť identifikáciu vlastníka a bytu. O potvrdenie môžete požiadať mailom TUbdsnina_sekretariat@snina.net
  • po uzatvorení kúpnej zmluvy a podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností predávajúci a kupujúci kontaktujú správcu za účelom vykonania zmien v evidencií správcu.  Ideálne vopred mailom zaslať nižšie požadované doklady a následne dohodnuť termín u správcu. Mail môžete odoslať TU: bdsnina_sekretariat@snina.net )
  • predávajúci, kupujúci a správca uzatvoria dohodu o postúpení práv a prevzatí povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy o výkone správy vo vzťahu k správcovi
  • pre uzatvorenie dohody predložia: kópiu prvej strany kupnej zmluvy, potvrdený návrh na vklad, písomný súhlas nového vlastníka so spracovaním osobných údajov (môžete stiahnuť TU
  • predávajúci a kupujúci dohodnú so správcom termín realizácie odpočtov meracích zariadení v byte spravovaných správcom (studená, teplá voda a rozdeľovače vykúrovacích nákladov). Odpočty môžete dohodnuť vopred mailom TU: bdsnina_energetik@snina.net

Potvrdenie správcu o nedoplatkoch a uzatvorenie dohody je spoplatnené podľa cenníka (aktuálny cenník poplatkov TU)