Diaľkové odpočty meračov v bytoch

Pandémia COVID - 19 skomplikovala realizáciu koncoročných odpočtov meracích zariadení v bytoch. Riešením a východiskom pri podobných situáciach je nasadenie meracej techniky v bytoch (vodomerov na studenú a teplú vodu, pomerových rozdeľovačov tepla) s diaľkovým odpočtom.

Ponúkame Vám dodávku a montáž vodomerov na studenú a teplú vodu ako aj elektronických pomerových rozdeľovačov tepla (ďalej PRT) s diaľkovým odpočtom. Situácia ktorá vznikla pri koncoročných odpočtoch vodomerov a elektronických a odparovacích PRT v čase vrcholiacej pandémie potvrdila opodstatnenosť inštalácie meracích zariadení s diaľkovým odpočtom. Odpočet bez nutnosti vstupu do bytu, chráni užívateľa bytu aj odpočtára.

Diaľkový odpočet vylučuje chybu pri odpočte spôsobenú nesprávnym odpočítaním, nesprávnym zapísaním údajov a nesprávnym vložením údajov pri ich spracovaní. 

Nutnosť osadenia meracích zariadení s diaľkovým odpočtom upravuje aj legislatíva:

V roku 2021 nadobudol platnosť nový Zákon č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti bola vyžiadaná transpozíciou z EU. Pre správcov bytových budov sú dôležité ustanovenia o:

  • bod 18 - § 10 (10) Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu a ktorá dodáva teplo pre budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním, sú povinní zabezpečiť, aby určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla boli vybavené funkciou diaľkového odpočtu; to neplatí, ak vlastník budovy preukáže, že inštalácia funkcie diaľkového odpočtu nie je nákladovo primeraná alebo technicky možná.

Dlhodobý a spoľahlivý partner Bytového družstva, Snina v dodávka meracej techniky, ENBRA Slovakia s.r.o, ponúka kvalitný  pomerový rozdeľovač tepla  Caloric 5.5 AMR+WB, dvojsnímačový model s mechanickou a elektronickou plombou, s pamäťou 13 mesačných stavov s rádiovým WB a AMR odpočtom dát. Odpočty dát sa vykonávajú bez vstupovania do bytov. Žiadne obťažovanie nájomníkov a vlastníkov bytov. Rádiový odpočet je presný a bezchybný. Už žiadne chyby pri zapisovaní údajov z PRVN a následnom prepisovaní do rozúčtovacieho programu. Rádiové dáta z PRVN pre pochôdzkový zber dát a AMR systémy je možné získať celoročne bez obmedzení.

Rovnako doporučuje a nasadzujeme bytový vodomer ER-AM, ktorý je suchobežný jednovtokový vodomer vyznačujúci sa mimoriadne vydarenou konštrukciou s použitím viacerých technických vylepšení. To spolu s precíznou výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť meradla nielen pri ustálenom prietoku vody, ale tiež pri rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je zvlášť dôležité pri používaní pákových batérií. Pri rádiovom odpočte vodomerov nikto nevstupuje do bytu, už žiadne chyby pri odpočtoch a rozúčtovaní, dokonalá ochrana proti ovplyvneniu merania, odčítavanie mesačných hodnôt aj poruchových stavov.

Ak máte záujem o ponuku na dodávku meračov pre Váš dom radi Vám vypracujeme ponuku na dodávku a montáž spolu s ponukou na služby rozpočítania nákladov podľa týchto meračov. Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás TU

Dokumentácia meračov: