Ponúkame služby pri správe bytových domov pre SVB

Správu bytového domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „SVB“) alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (ďalej len „správca“). Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Pre SVB ponúkame služby pri správe ich majetku v rozsahu:

 • vedenie evidencie o vlastníkoch bytov
 • výpočet mesačných preddavkov a  fixných platieb na úhradu poskytovaných plnení, tovarov a služieb pripadajúcich na jednotlivé byty v dome v súvislosti s jeho prevádzkou
 • evidenciu zaplatených preddavkov a fixných platieb za poskytnuté plnenia a služby a evidenciu platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv, v členení  na jednotlivé byty na karte vlastníka bytu s evidenciou okamžitého stavu na karte
 • úhradu dodávateľských faktúr za poskytnuté plnenia spojené s prevádzkou bytového domu zo zaplatených preddavkov
 • vyúčtovanie skutočne uhradených preddavkov so skutočnými nákladmi za poskytnuté plnenia na jednotlivé byty po ukončení kalendárneho roka v termíne podľa platnej legislatívy 
 • evidenciu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv podľa stanoveného preddavku v členení na bytový dom a vchod
 • Zabezpečíme plnenia:
  • dodávku tepla na vykurovanie
  • dodávku teplej úžitkovej vody – TÚV (teplo na ohrev vody + studená voda na ohrev)
  • dodávku studenej pitnej vody z verejného vodovodu - SV a odvádzanie odpadových vôd
  • odvádzanie zrážkových vôd
  • dodávku elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení domu
  • odpočty meracej techniky a spracovanie vyúčtovania 
  • montáž a výmeny vodomerov na studenú a teplú vodu, v časových lehotách stanovených  zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom
  • upratovací servis
  • ďalších plnení, tovarov a služieb na poskytovaní, ktorých sa zmluvné strany dohodnú

Samozrejmosťou je zabezpečenie servisu, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení v dome, kontrola prehliadky a servis požiarného vybavenia, kontrola prehliadky a servis meracích zariadení, periodická výmena vodomerov, deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia, havarijná služba a mnoho ďalších činnosti.

Poskytujeme bezplatné právne a odborné poradenstvo. Vymáhame nedoplatky. Poskytujeme servis a kompletnú inžiniersku činnosť pri obnove bytových domov.

Ak Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás kontaktovať.