Nový predpis mesačných platieb od 1.1.2024

V týchto dňoch sú našim klientom doručované nové mesačné predpisy preddavkov za plnenia a služby spojené s užívaním bytov platné od 1.1.2024. 

Úprava výšky preddavkov bola vykonaná na základe výsledkov posledného známeho konečného vyúčtovania úhrad na jednotlivé byty za rok 2022 (zohľadnenie aktuálnej spotreby energií v byte) a na základe cien energií a služieb pre rok 2024. Úprava bola zrealizovaná v súlade s uzatvorenými zmluvami o výkone správy a mandátnymi zmluvami u vlastníkov bytov a SVB a v súlade s nájomnými zmluvami u nájomcov bytov.

Podľa Nariadenia vlády SR č. 475/2023 Z.z. zo dňa 6.12.2023 dochádza k cenovej regulácií cien tepla pre koncových odberateľov v bytových domoch:

  • Maximálna cena za regulovanú dodávku tepla ďalej len („maximálna cena tepla“) pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch, zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch (ďalej len „vybraný koncový odberateľ tepla“) sa pre rok 2024 určuje vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa osobitného predpisu, najviac však vo výške 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.
  • Ak dodávateľ tepla nemal maximálnu cenu za dodávku tepla schválenú alebo určenú úradom cenovým rozhodnutím na rok 2022, maximálna cena tepla podľa odseku 1 sa uplatní vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa osobitného predpisu voči priemeru cien, ktorý sa vypočíta z cien za dodávku tepla, ktoré úrad schválil alebo určil cenovými rozhodnutiami pre regulované subjekty na rok 2022.
  • Regulovaný subjekt zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej alebo určenej úradom pre rok 2024 a variabilnú zložku maximálnej ceny tepla zníži na hodnotu potrebnú pre dodržanie maximálnej ceny tepla podľa odseku 1.
  • Rozdiel medzi cenou schválenou alebo určenou úradom na rok 2024 a cenou určenou podľa odseku 1 sa vysporiada prostredníctvom úhrady od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Výška úhrady sa vypočíta ako násobok rozdielu ceny schválenej alebo určenej úradom na rok 2024 a ceny určenej podľa odseku 1 a množstva dodaného tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla v príslušnej lokalite. Úhrada sa poskytuje priebežne tak, aby zohľadnila objednané množstvo tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla na rok 2024.
  • Rozdiely v úhrade podľa odseku 4 poukázanou dodávateľovi tepla Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2024 a skutočnými nákladmi na dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla sa vysporiadajú do 30. septembra 2025. Údaje o vykonanom zúčtovaní plánovaných nákladov a skutočných nákladov započítaných do variabilnej zložky maximálnej ceny tepla za rok 2024 podľa osobitného predpisu a o skutočnej spotrebe tepla vybraných koncových odberateľov tepla v roku 2024 sa predkladajú do 30. júna 2025. Fixné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2024 sa zúčtujú podľa osobitného predpisu

Podľa predmetného NV č. 475/2023 Z.z. je cena tepla v Snine pre rok 2024:

  • variabilná zložka ceny tepla pre domácnosti             0,0681 €/kWh bez DPH    (neregulovaná cena 0,12704 €/kWh)
  • fixná zložka ceny tepla pre domácnosti                 284,665   €/kW   bez DPH    (neregulovaná cena 284,665 €/kW)
  • po prepočte na jednozložkovú cenu                          0,146172 €/kWh s DPH    (neregulovaná cena 0,216900 €/khW)
  • uvedená cena predstavuje pokles o cca 4% oproti roku 2023
  • ak by nebola regulácia, cena tepla pre rok 2024 by sa zvýšila o 43 % oproti roku 2023

Domácnostiam je odporúčané šetrenie pri spotrebe energií. Pre opatrenia na šetrenie sledujte náš web: www.bdsnina.sk alebo Facebook: https://www.facebook.com/bdsnina

1.    Teplo na vykurovanie a teplo na ohrev vody – aktualizovaná spotreba z posledného vyúčtovania zo rok 2022 sa oceňuje regulovanou cenou tepla pre rok 2024.

2.    Studená voda na prípravu TÚV, vodné a stočné a zrážková voda – aktualizovaná spotreba z posledného vyúčtovania zo rok 2022 sa oceňuje cenou zníženou oproti roku 2023 ( vodné sa znižuje o 4,08 % a cena stočného sa znižuje o 7,01 %).

3.    Elektrická energia na prevádzku výťahov a v spoločných priestoroch – aktualizovaná spotreba sa oceňuje nezmenenou cenou ako v roku 2023.

4.    Poistné za bytový dom – poistná hodnota bytového domu bola aktualizovaná v súvislosti s infláciou a nárastom cien stavebných materiálov na poistnú hodnotu cca 1 100 € na m2.

5.    Daň z nehnuteľnosti – zvýšenie na základe rozhodnutia MZ Snina zo dňa 14.12.2023. Daň z bytov sa zvyšuje zo sadzby 0,22 €/m2 na 0,60 €/m2 a daň z NP sa zvyšuje zo sadzby 0,70 €/m2 na 2,70 €/m2 pre rok 2024.

6.    Odpočty meracích zariadení, meracia a regulačná technika (MaRT), energetické služby – aktualizované zálohové platby podľa vyúčtovania nákladov za rok 2022.

7.    Tvorba FPÚaO bytového domu – zmena v prípade schválenia vlastníkmi.

8.    Poplatok za správu – navýšenie o predpokladanú mieru inflácie za rok 2023 vo výške 10,63 % v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Žiadame všetkých užívateľov bytov o úpravu výšky mesačných preddavkov počnúc mesiacom január 2024. Úhrady realizujte na účet Vášho bytového domu uvedený na predpise. Úhradu identifikujte variabilným symbolom z predpisu.