Nový predpis mesačných platieb od 1.1.2023

V týchto dňoch sú našim klientom doručované nové mesačné predpisy preddavkov za plnenia a služby spojené s užívaním bytov platné od 1.1.2023. 

Úprava výšky preddavkov bola vykonaná na základe výsledkov konečného vyúčtovania úhrad na jednotlivé byty za rok 2021 (zohľadnenie aktuálnej spotreby energií v byte) a na základe očakávaného nárastu cien pre rok 2023. Úprava bola zrealizovaná v súlade s uzatvorenými zmluvami o výkone správy a mandátnymi zmluvami u vlastníkov bytov a SVB a v súlade s nájomnými zmluvami u nájomcov bytov.

U všetkých bytov dochádza k radikálnemu navýšeniu preddavkov z dôvodu vysokého nárastu cien energií, pričom upozorňujeme, že predložená úprava preddavkov nemusí byť konečná.

Podľa vyjadrenia vlády SR z 1.12.2022 zvýšenie cien tepla domácnostiam bude na úrovni v priemere o 15 % čo sme zohľadnili v našej úprave, pričom očakávaný nárast ceny tepla predložený dodávateľom tepla na schválenie URSO, je na cca 5-krát vyššej úrovni ako je zastropovanie cien tepla vládou SR. Rozdiel v cene tepla bude dodávateľovi kompenzovaný dotáciami v súlade so schválenou zmenou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike zo dňa 6.12.2022. Všetko je podmienené schválením ďalšej vykonávacej legislatívy a schválením štátneho rozpočtu na rok 2023. V opačnom prípade hrozí platba za teplo v skutočnej výške.

Domácnostiam je odporúčané kompenzovať nárast cien šetrením pri spotrebe energií. Pre opatrenia na šetrenie sledujte náš web: www.bdsnina.sk alebo Facebook: https://www.facebook.com/bdsnina

1.    Teplo na vykurovanie a teplo na ohrev vody – aktualizovaná spotreba sa oceňuje cenou tepla navýšenou oproti roku 2022 o 15%.

2.    Studená voda na prípravu TÚV, vodné a stočné a zrážková voda – aktualizovaná spotreba sa oceňuje cenou navýšenou oproti roku 2022 ( vodné sa navyšuje o 9,16 % a cena stočného sa zvyšuje o 20,5 %).

3.    Elektrická energia na prevádzku výťahov a v spoločných priestoroch – aktualizovaná spotreba sa oceňuje nezmenenou cenou ako v roku 2022.

4.    Poistné za bytový dom – poistná hodnota bytového domu bola aktualizovaná v súvislosti s infláciou a nárastom cien stavebných materiálov na poistnú hodnotu cca 1 100 € na m2.

5.    Daň z nehnuteľnosti – ostáva na úrovni roku 2022.

6.    Odpočty meracích zariadení a spracovanie vyúčtovania – aktualizované podľa vyúčtovania nákladov za rok 2021

7.    Tvorba FPÚaO bytového domu – zmena v prípade schválenia vlastníkmi.

8.    Poplatok za správu – navýšenie o mieru inflácie v súlade s uzatvorenou zmluvou.

Žiadame všetkých užívateľov bytov o úpravu výšky mesačných preddavkov počnúc mesiacom január 2023. Úhrady realizujte na účet Vášho bytového domu uvedený na predpise. Úhradu identifikujte variabilným symbolom z predpisu.

V Snine dňa 23.12.2022