Prevody bytov do vlastníctva v BD Snina

Každoročne  BD Snina pokračuje  v transformácií svojho majetku, ktorá spočíva v prevodoch bytov z vlastníctva družstva do vlastníctva doterajších nájomcov. V roku 2012 bol k 31.12. pripravený prevod bytov do OV na bytovom dome K-12, kde z 32 bytov neprejavil záujem o prevod žiaden nájomca. Celkovo bolo v roku 2012 prevedených do OV 28 bytov z bytových domov, kde už prevody bytov do OV boli započaté. Zo všetkých bytových domov BD Snina, sa prevody bytov zatiaľ nezačali na poslednom bytovom dome K-3. Na tomto dome budú prvé prevody pripravené v roku 2013. Z celkového počtu 1637 družstevných bytov je do OV prevedených 1010 bytov, čo predstavuje 61,70 %.  Z 32–och bytových domov  sa prevody bytov realizovali alebo realizujú na 31-na bytových domoch.

Prevody bytov sa realizujú v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. „O vlastníctve bytov“ v platnom znení. Cenou družstevného bytu pri prevode do osobného vlastníctva nájomcu je v súlade s ust. § 17, odst. 7, zák. č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov nesplatený investičný úver s príslušenstvom (anuita) pripadajúci na prevádzaný byt. Samozrejmosťou je súčasné vyrovnanie prostriedkov určených na financovanie údržby a opráv pripadajúcich na prevádzaný byt. Prevod vlastníctva sa uskutočňuje na základe žiadosti nájomcov. Podľa percentuálneho počtu žiadosti o prevod vlastníctva bytu, je stanovené poradie bytových domov kde sa prevody realizujú.

V bytových domoch so začatými prevodmi bytov môžu záujemcovia o prevod vlastníctva bytu zo strany nájomcov požiadať o prevod vlastníctva bytu písomnou žiadosťou. Vzor žiadosti o prevod si môžete stiahnuť TU:

Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva z vlastníctva BD Snina

Po obdržaní žiadosti BD Snina zašle žiadateľovi písomnú odpoveď s uvedením podmienok prevodu. Súčasne mu zašle návratku pre aktualizáciu a overenie údajov, potrebných pre spracovanie zmluvy o prevode. Návratku si môžete pozrieť TU:

Návratka k prevodu bytu do OV

Prevody sa realizujú v dvoch termínoch k 1.7. a k 31.12. príslušného roka. Pripájame aktuálny grafický prehľad o postupe prevodov bytov v priebehu rokov 1999 až 2017.

 

 

Komentáre sú uzavreté.