Oblasť finančno – ekonomická

V oblasti finančno-ekonomickej zabezpečujeme:

  • vedenie samostatných účtov v banke pre každý spravovaný dom,
  • vedenie samostatných analytických účtov a účtovnej agendy zobrazujúcej finančný a účtovný stav hospodárenia oddelene za každý spravovaný bytový dom,
  • odbornú starostlivosť o zverené finančné prostriedky,
  • vypočet výšky mesačných preddavkov na úhradu dodávaných plnení, tovarov a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
  • vedenie priebežnej evidencie platieb od vlastníkov bytov a nebytových priestorov za plnenia, tovary a služby,
  • vedenie evidencie neplatičov,
  • vedenie evidencie upomienok a výziev pre neplatičov,
  • vypracovanie a doručenie ročného vyúčtovania za dodané plnenia, tovary a služby v termíne do 31.5. nasledujúceho roka,
  • vypracovanie a doručenie správy o činnosti správcu v termíne do 31.5. nasledujúceho roka,
  • iné služby podľa dohody.

Komentáre sú uzavreté.