Oblasť bytovo-právna

V oblasti bytovo-právnej zabezpečujeme:

  • vedenie zmlúv o výkone správy, zmlúv o nájme spoločných častí domu, spoločných nebytových priestorov a spoločných zariadení domu,
  • vedenie a aktualizáciu evidencie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
  • evidenciu vymáhania pohľadávok, dokumentáciu súdnych sporov a inú súdnu agendu,
  • zastupovanie vlastníkov bytov pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb,
  • zvolávanie schôdzi vlastníkov,
  • podávanie návrhov na vykonanie dobrovoľných dražieb bytu, alebo nebytového priestoru na uspokojenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru,
  • podávanie návrhov na exekučné konanie na uspokojenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru,
  • evidujeme, prešetrujeme a vybavujeme sťažnosti, oznámenia a podnety vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré súvisia s výkonom správy domu,
  • ďalšie služby podľa dohody.

Komentáre sú uzavreté.