Činnosť Údržbyt, s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti Údržbyt, s.r.o. je poskytovanie služieb, činnosti a prác spojených s údržbou, opravami a modernizáciou bytového fondu pre svojho zakladateľa – BD Snina.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie. Jediným spoločníkom spoločnosti je BD Snina. Funkciu Valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva štatutárny orgán zakladateľa – Predstavenstvo BD Snina. Kontrolným orgánom spoločnosti je Dozorná rada, ktorú tvoria členovia Kontrolnej komisie BD Snina. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorí sú menovaní Valným zhromaždením. Výkonným orgánom spoločnosti je vedenie spoločnosti – riaditeľ, ktorého menuje Valné zhromaždenie spoločnosti.

Spoločnosť zamestnáva v priemere 11 pracovníkov, z ktorých sú dvaja THP a zvyšok tvoria výkonní pracovníci údržby. Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je uvedený vo výpise z OR OS a  v živnostenskom oprávnení č. Žo-2004/46968/2/B. Poskytovanie služieb spojených s údržbou, opravami a modernizáciou bytového fondu je hlavnou podnikateľskou činnosťou našej spoločnosti. Zabezpečujeme bežnú a havarijnú údržbu podľa požiadaviek zriaďovateľa a vlastníka. Pri voľných kapacitách ponúkame svoje služby a vykonávame práce v rozsahu podľa ŽO aj pre iné právnické a fyzické osoby.

Ponúkame následovný rozsah prác:

 • oprava, servis a údržba výťahov,
 • oprava a údržba elektrických zariadení,
 • oprava a údržba plynových zariadení,
 • opravy kúrenárske, vodárenské a zámočnícke,
 • montáž vodomerov,
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb,
 • murovanie a murárske práce,
 • obkladanie stien a omietkarské práce,
 • montáž okien,
 • maliarske práce,
 • pokládka dlážkových krytín,
 • zámočnícke práce a kovová výroba,
 • opravy striech – izolatérstvo,
 • vykonanie údržby a opráv spoločných častí, spoločných zariadení v bytových domoch, bytoch vlastníkov  a nájomcov podľa požiadaviek,
 • evidencia hlásení porúch v mimopracovnom čase BD Snina a zabezpečenie ich odstránenia,
 • ďalšie práce podľa požiadaviek zákaznikov.

Komentáre sú uzavreté.