Oblasť technicko – prevádzková

V oblasti technicko – prevádzkovej zabezpečujeme:

1. Dodávku týchto plnení, tovarov a služieb pre bytový dom a spoločné nebytové priestory:

a) dodávku tepla na vykurovanie,
b) dodávku teplej úžitkovej vody TÚV (teplo na ohrev vody + studená voda na ohrev),
c) dodávku studenej pitnej vody z verejného vodovodu – SV a odvádzanie odpadových vôd,
d) odvádzanie zrážkových vôd,
e) dodávku elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení domu predovšetkým výťahov,
f) prevádzku, opravy a údržbu výťahov,
g) odpočty meracej techniky a spracovanie vyúčtovania,
h) montáž a výmeny vodomerov na studenú a teplú vodu, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom,
i) poistenie domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu v rozsahu týchto základných poistných rizík: pre prípad poškodenia, zničenia veci živelnými udalosťami, požiarom, vodou, víchricou a ostatnými udalosťami. Pripoistenie nákladov na vypratanie pri vzniknutých škodách, náklady na demontáž? a remontáž nepoškodených vecí, stavebných súčastí budovy pri krádeži, pripoistenie rozbitia skla. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastníkmi bytov tretím osobám. Iný druh poistenia možno dojednať podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v dome,
j) ďalších plnení, tovarov a služieb na poskytovaní ktorých sa zmluvné strany dohodnú,

2. Nasledovný rozsah služieb a činností spojených s prevádzkou domu:

a) zabezpečenie priebežnej kontroly a vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení – elektrických a bleskozvodov v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a zabezpečenie odstránenia závad zistených pri vykonaní odborných prehliadok a skúšok,
b) zabezpečenie priebežnej kontroly a vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení – plynových odberných zariadení a rozvodov plynu v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a zabezpečenie odstránenia závad zistených pri vykonaní odborných prehliadok a skúšok,
c) zabezpečenie priebežnej kontroly a vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení zdvíhacích – výťahov v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami SR, v časových lehotách stanovených zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a zabezpečenie odstránenia závad zistených pri vykonaní odborných prehliadok a skúšok,
d) zabezpečenie prehliadok a kontroly spoločných priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení domu (strecha, fasády, maľby a nátery, rozvody studenej a teplej úžitkovej vody, plynu, ústredného kúrenia, vzduchotechniky, vodovodných a kanalizačných spoločných rozvodov a šácht, požiarnych rozvodov, hydrantov a pod.),
e) zabezpečenie podľa potreby kontrolu, prehliadky a výmeny všetkých meracích a regulačných zariadení slúžiacich k rozúčtovaniu nákladov na dodávku energií a médií,
f) deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu spoločných častí a spoločných zariadení domu,
g) požiarnu ochranu,
h) havarijnú službu,
i) upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v dome, respektíve uzatvorenie zmlúv na vykonanie upratovania, drobnej údržby a pod.,
j) upratovanie prístupového chodníka, vrátane odpratávania snehu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia Mesta Snina na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny vlastníkov v dome, respektíve uzatvorenie zmlúv na odpratávanie snehu a pod.,
k) iných služieb a činností podľa dohody.

3. Vedenie projektovej dokumentácie stavieb, pasporty domu, technickú a projektovú dokumentáciu vyhradených technických zariadení a harmonogramy ich revíziu, dokumentáciu opráv spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva domu, vedenie obchodných zmlúv s dodávateľmi prác a materiálov a evidenciu poistných udalostí.

Komentáre sú uzavreté.