Správa domov a bytov

Ponúkame komplexné zabezpečenie výkonu správy bytových domov v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasne ponúkame pre spoločenstvá vlastníkov bytov na zmluvnom základe služby, obstarávanie tovarov a plnení v súvislosti so zabezpečovaním výkonu správy v ich bytových domoch. Komplexný výkon správy a poskytovanie služieb, obstarávanie tovarov a plnení zabezpečujeme v oblastiach:

  • bytovo – právnej,
  • finančno – ekonomickej,
  • technicko – prevádzkovej.

Pri zabezpečovaní správy bytových domov a pri poskytovaní služieb sa riadime heslom:

Správa bytového domu Bytovým družstvom, Snina

=

Bývanie s dôverou

K 1.1.2011 naša organizácia zabezpečuje komplexný výkon správy pre 1636 bytov v 33 bytových domoch. Súčasne poskytuje služby a zabezpečuje plnenia v súvislosti s výkonom správy pre 1011 bytov v 38 spoločenstvách vlastníkov bytov. Spolu spravujeme 2647 bytov v meste Snina.

Komentáre sú uzavreté.