Komentár k vyúčtovaniu preddavkov za rok 2012

Vážení užívatelia bytov,

dostáva sa Vám do rúk konečné vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytov za rok 2012. Vyúčtovanie bolo vypracované podľa platnej legislatívy (náklady za dodané teplo na ÚK a prípravu TÚV podľa vyhlášky URSO  č. 358/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 630/2005 Z.z.).

Cena tepla je dvojzložková a pozostáva z fixnej a variabilnej časti. Vo vyúčtovaní sa obe časti rozpočítavajú na spotrebnú a základnú zložku. Teplo je účtované v kWh. Po dlhé roky zaužívaná jednotka práce GJ – gigajoule je vo vyúčtovaní nahradená jednotkou kilowatthodina kWh (1GJ = 277,8 kWh).

Náklady na vykurovanie

Ak v objekte rozpočítavania sú zabezpečené pomerové rozdeľovače nákladov (PRVN), náklady na množstvo dodaného teplana vykurovanie sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 60% a spotrebná 40% z celkových nákladov na dodané teplo na vykurovanie. Základná zložka sa rozpočíta konečným spotrebiteľom podľa
podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa. Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov podľa indikovaných údajov PRVNs použitím korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytukonečného spotrebiteľa podľa vyhlášky. Korekcie sú uvedené vo vyúčtovaní podľa PRVN. Ak sa vlastníci bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. dohodli na inom rozdelení základnej a spotrebnej zložky, vo vyúčtovaní sa použil dohodnutý pomer. Ak v objekte rozpočítavania nie sú nainštalované PRVN, náklady na dodané teplo sa rozpočítajú v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v objekte rozpočítavania.

Náklady na prípravu TÚV

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 10% a spotrebná zložka 90% nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody. Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor. Spotrebná zložka sa rozpočítava medzi onečných spotrebiteľov v pomere indikovaného údaja určeného meradla (vodomeru) u konečného spotrebiteľa k súčtu indikovaných údajov vodomerov u konečných spotrebiteľov v objekte rozpočítavania.

Vyhláška č. 358/2009 Z.z. určuje aj spôsob náhradných výpočtov spotreby tepla na ÚKa TÚV v prípadoch, keď konečný spotrebiteľ neumožní odpočet PRVN (1,5 násobok priemeru spotrebnej zložky na m2 vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov) a vodomerov (1,5 násobok priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania)ak sa podľa zákona č. 182/1993 Z.z. nedohodli inak. V prípade, ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil vodomer, alebo nespĺňa podmienky určeného meradla (uplynulá platnosť overenia) alebo odmietol umožniť vykonať jeho odčítanie, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný údaj vo výške 3 násobku priemerných spotrieb v objekte rozpočítavania.

Vodomery SV a TÚV inštalované v bytoch nie sú fakturačné meradla. Slúžia na pomerné rozdelenie spotreby nameranej fakturačným meradlom na odbernom mieste.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.