Nové preddavky za služby od 01.01.2013

Úprava rozpisu preddavkov za služby spojené  s užívaním bytov od 1.1.2013

S účinnosťou  od 1.1.2013 dochádza k zmene výšky preddavkov za služby pojené s užívaním bytov. Úprava bola vykonaná na základe posledne známych spotrieb energií z vyúčtovania roku  2011, ocenených na nové predpokladané  ceny médií a energií pre rok 2013. Úprava  sa týka nasledovných položiek:

Teplo na vykurovanie a teplo  na ohrev TÚV:

 • Pre rok 2012 bola schválená cena tepla 0,0468 €/kWh –  variabilná zložka a 253,48 €/kW –  fixná zložka bez DPH, čo predstavuje cca 31,54 €/GJ (po prepočte 950,24 Sk/GJ) s DPH,
 • Teplo GGE fakturovalo pre rok 2012 cenu nižšiu ako schválenú na  úrovni 0,04166 €/kWh – variabilná  zložka a 227,76 €/kW – fixná zložka  bez DPH, čo predstavuje cca 28,04 €/GJ (po prepočte 844,87 Sk/GJ) s DPH,

Predpokladané ceny tepla na rok 2013:

 • Teplo GGE nám oznámilo, že cena tepla fakturovaná pre rok 2013 bude o cca 2% – 3% vyššia ako cena tepla fakturovaná v roku 2012. Predpokladáme prepočítanú cenu 28,75 € s DPH (866 Sk/GJ, čo je nárast 2,5 %), čo by mohlo predstavovať nasledujúce ceny:

-  variabilná zložka 0,0420  €/kWh bez DPH,

-  fixná zložka 234,5 €/kW bez DPH.

Na základe uvedených skutočnosti boli pre rok 2013  s účinnosťou od 1.1.2013 zvýšené preddavky v položkách teplo na vykurovanie a teplo  na ohrev teplej vody pre predpokladaný nárast ceny o 5% oproti roku 2012  pri zohľadnení spotreby za rok 2011.

 • V prípade schválenia alebo  fakturovania inej, vyššej ceny tepla, dôjde k opätovnej úprave preddavkov.

Vodné stočné, studená voda  na prípravu TÚV, zrážková voda:

 • Cena vody pre rok 2012 bola: maximálna cena za výrobu  a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2787 €/m3 bez DPH,  maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  0,8576 €/m3 bez DPH. Spolu 2,5636 €/ m3 s DPH (77,23  Sk/m3), čo bol nárast o 3% oproti roku 2011.
 • Pre rok 2013 bolo  5.12.2012 zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0134/2013/V, ktoré ešte  nie je právoplatné. Podľa uvedeného rozhodnutia je cena vody pre rok 2013: maximálna cena za výrobu a dodávku  pitnej vody verejným vodovodom 1,31 €/m3 bez DPH, maximálna cena za  odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9 €/m3 bez DPH. Spolu  2,6526 €/ m3 s DPH (79,89 Sk/m3), čo je nárast o 3,47 % oproti roku  2012. Pre rok 2013 boli zvýšené preddavky vodné stočné, studená voda na  prípravu teplej a zrážková voda o 5% pri zohľadnení spotreby za rok  2011.

Elektrická energia pre spoločné priestory a  na prevádzku výťahu:

 • V roku 2012 bol  podpísaný s dodávateľom elektriny VSE a.s. kontrakt Efekt 7, ktorý  zaručuje zľavu 12% z cenníkovej ceny, platný do 31.12.2014
 • Pre rok 2013  nepredpokladáme zvýšené náklady na elektrickú energiu, vykoná sa iba  aktualizácia podľa spotreby za rok 2011 po jednotlivých vchodoch.

Poistné:

 • Aktualizovala  sa výška platby podľa výšky poistného aktuálneho pre rok 2013.

Daň z nehnuteľností:

 • Záloha  na daň z nehnuteľnosti sa zvýšila na základe schválenia sadzby dane  v Mestskom zastupiteľstve o 60 %.

Tvorba FPÚaO:

 • Na domoch s odsúhlasenou  úpravou sa aktualizovala tvorba FPÚaO.

Poplatok za výkon správy:

 • Poplatok  sa valorizoval (zvýšil) o predpokladanú mieru inflácie v súlade so zmluvami o výkone správy zo sumy 4,45 €/byt/mes bez DPH (5,34 €/byt/mes s DPH) na sumu 4,63 €/byt/mes bez DPH (5,56 €/byt/mes s DPH), čo je nárast o 4,0 %.

Žiadame
všetkých užívateľov bytov platiacich úhrady bezhotovostným prevodom
o zmenu výšky trvalých príkazov. Aktuálne účty na ktoré je možné
realizovať úhrady sú uvedené na rozpise preddavkov platnom od 1.1.2013, ktorý  obdržal každý užívateľ bytu začiatkom januára 2013.

Pri úhrade uvádzajte správny variabilný symbol uvedený na
rozpise preddavkov.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.