Nové preddavky za služby a plnenia od 1.1.2012

S účinnosťou od 1.1.2012 dochádza k zmene výšky preddavkov za služby spojené s užívaním bytov. Úprava bola vykonaná na základe posledne známych spotrieb energií z vyúčtovania roku 2010, ocenených na nové predpokladané ceny médií a energií pre rok 2012. Úprava sa týka nasledovných položiek:

Teplo na vykurovanie a teplo na ohrev TÚV:

  • Cena tepla pre rok 2011 bola: variabilná zložka max. ceny pre domácnosti 0,04932 €/kWh s DPH, fixná zložka max. ceny s primeraným ziskom 234,084 €/kW s DPH, čo v priemere predstavovalo cca 25,97 €/GJ (782,28 Sk/GJ),
  • Pre rok 2012 k dnešnému dňu ešte URSO neschválilo ceny tepla pre Energy Snina a Tenergo Snina. Pri určení zálohy sme vychádzali s predpokladaného nárastu ceny tepla o cca 10%, tak ako nám avízoval dodávateľ. V tomto rozmedzí sme upravili výšku zálohy na základe známych spotrieb za rok 2010. V prípade schválenia inej, vyššej ceny tepla dôjde k opätovnej úprave preddavkov.

Vodné a stočné, studená voda na prípravu TÚV, zrážková voda:

  • Cena vody pre rok 2011 bola: maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2415 €/m3 bez DPH, maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8326 €/m3 bez DPH . Spolu 2,4889 €/ m3 s DPH (74,98 Sk/m3), čo bol nárast o 7,52% oproti roku 2010.
  • Pre rok 2012 ohlásilo URSO pre VVS nárast vo výške 3%, rovnako pre vodné a stočné. Cena vody potom bude: maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,2787 €/m3 bez DPH (nárast 3,0%), maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8576 €/m3 bez DPH (nárast 3,0%). Spolu 2,5636 €/ m3 s DPH (77,23 Sk/m3).

Elektrická energia pre spoločné priestory a na prevádzku výťah:

  • Na základe predpokladaného nárastu cien elektrickej energie zvyšujeme zálohu pre rok 2012 v priemere o 10% oproti roku 2010. Súčasne sa aktualizovala výška záloh podľa posledného vyúčtovania, čiže podľa skutočnej spotreby po jednotlivých vchodoch.

Poistné:

  • Aktualizovala sa výška platby podľa výšky poistného.

Odpočty meracej a regulačnej techniky:

  • Aktualizovala sa výška zálohovej platby podľa posledne známych nákladov na dom.

Tvorba FPÚaO:

  • Na domoch s odsúhlasenou úpravou sa aktualizovala tvorba FPÚaO.

Poplatok za výkon správy:

  • Poplatok sa valorizoval (zvýšil) o predpokladanú mieru inflácie v súlade so zmluvami o výkone správy zo sumy 4,25 €/byt/mes bez DPH (5,10 €/byt/mes s DPH) na sumu 4,45 €/byt/mes bez DPH (5,34 €/byt/mes s DPH), čo je nárast o 4,5%.

Žiadame všetkých užívateľov bytov platiacich úhrady bezhotovostným prevodom o zmenu výšky trvalých príkazov. Aktuálne účty na ktoré je možné realizovať úhrady sú uvedené na rozpise preddavkov platnom od 1.1.2012, ktorý obdrží každý užívateľ bytu v týchto dňoch.

Pri úhrade uvádzajte správny variabilný symbol uvedený na rozpise preddavkov.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.