Dialkové odpočty PRVN a vodomerov

V oblasti merania a rozpočítavania energií sme v posledných rokoch svedkami rýchleho rozmachu diaľkového odpočtu dát ako pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov tak aj vodomerov. BD Snina má skúsenosti s  výrobkami českej firmy Metra Šumperk: pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov E-ITN 30.2 CZ a bytový vodomer s rádiovým modulom GSD8-RF/E-RM 30. Všetky meracie zariadenia sa dajú odčítať zvonku jedným odpočtovým zariadením bez nutnosti vstupu do bytu. PRVN aj vodomery majú elektronické prvky zaznamenávajúce neoprávnené zásahy a snahu o ovplyvňovanie meracieho zariadenia. Odpočtové zariadenie IRU 10.00 dokáže odčítať dáta z PRVN E-ITN 30.2 pomocou infračerveného rozhrania, je však potrebný vstup do bytu. Odpočtové zariadenie PDA RFU30 je určené pre načítanie nameraných údajov indikovaných prístrojmi E-ITN 30.2 a vodomerov vybavených rádiovým modulom, bez nutnosti vstupu do bytov. Pre prenos odčítaných dát z  PDA RFU30 slúži komunikačný softvér v súčinnosti s dekódovacím softvérom, ktoré sú súčasťou programovacieho balíka E-ITN. Pri prenose dochádza k automatickej kontrole a prenosu dát. Takto upravené dáta sú pripravené pre elektronický prenos nameraných údajov do rozúčtovacieho programu. Uvedeným elektronickým prenosom nameraných údajov z prístroja PRVN a vodomeru s rádiovým modulom do samotného vyúčtovania sa zamedzuje chybám a vplyvom ľudského faktora. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke výrobcu: www.metra-su.cz.

 Náš dlhoročný dodávateľ vodomerov na teplú a studenú vodu Enbra Slovakia s.r.o. predstavil pred nedávnom nový rádiový antimagnetický vodomer ENBRA ER-AM. Vodomer je pripravený pre montáž rádiomodulu a tomu je prispôsobená konštrukcia krytu číselníka a prevodové pomery počítadla. Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri montáži alebo kedykoľvek dodatočne. Vďaka rádiomodulu je možné odčítať vodomer bez obťažovania užívateľov aj viackrát do roka na zistenie porúch alebo odhalenia ovplyvňovania. Vodomery sú vybavené rôznymi prvkami, ktoré značne znižujú možnosť ovplyvnenia vodomerov. Kryt číselníka je rázuvzdorného materiálu a masívny plombovací krúžok chráni počítadlo proti úmyselnému a neúmyselnému poškodeniu, stupňovité lopatkové koleso optimalizuje tvar prúdnic vo vodomere a zvyšuje jeho presnosť, presná štvorpólová spojka zabezpečuje pevné spojenie lopatkového kolesa a počítadla vodomeru za každých prevádzkových podmienok a magnetické tienenie spojky zabezpečuje neovplyvniteľnosť vodomeru vonkajším magnetom. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke výrobcu: www.enbra.sk.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.