Zmena pravidiel rozpočítania nákladov za teplo

Oznámenie o zmene pravidiel rozpočítania nákladov na vykurovanie pre rok 2010

Vážení užívatelia bytov, každoročne v máji Vám doručujeme konečné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok. Náklady za vykurovanie sa rozpočítavajú na jednotlivé byty podľa pomerových rozdeľovačov nákladov (ďalej len PRVN), čo je zákonná povinnosť. V uplynulých rokoch sa pravidlá rozpočítania vykurovacích nákladov viac krát menili.  Do roku 2005 platilo, že podľa plochy sa rozdelilo 30% nákladov a podľa PRVN sa delilo 70% nákladov. Od roku 2006 po vyúčtovanie roku 2009 sa rozdelilo 40%  nákladov podľa plochy a 60% podľa PRVN. Počnúc rokom 2010 dochádza opäť k zmene pomeru, pričom podľa plochy sa má rozdeliť až 60% a podľa PRVN len 40%. Podiel nákladov rozdeľovaných podľa plochy  predstavuje základnú zložku a náklady rozdeľované podľa PRVN predstavujú spotrebnú zložku.

Legislatívou, stanovujúcou tieto pravidlá je Vyhláška ÚRSO č. 358/2009 Z.z., ktorá mení a dopĺňa Vyhlášku ÚRSO č. 630/2005 Z.z.. Vyhláška v plnom znení pre rok 2010 je dostupná tu:Vyhláška č.630/2005 so zmenami podľa vyhlášky č.358/2009. Citovaná legislatíva pripúšťa aj možnosť aby sa vlastníci bytov dohodli podľa zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z.z. na inom spôsobe rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie.

Na základe týchto skutočnosti Vás týmto oznámením oboznamujeme s možnosťami ako rozpočítať náklady na vykurovanie za rok 2010 na jednotlivé byty, a predkladáme Vám možnosť o tomto spôsobe rozhodnúť.

Na základe našich mnohoročných skúsenosti s rozpočítavaním nákladov na vykurovanie doporučujeme vyúčtovanie na rok 2010 spracovať podobne ako bolo vypracované pre rok 2009, čiže ponechať pomer základnej zložky vykurovacích nákladov 40% a pomer spotrebnej zložky 60% pri  použití korekcií, ktoré zohľadňujú nepriaznivú polohu miestnosti bytu konečného spotrebiteľa tak ako sú určené v citovanej vyhláške.  Rovnako doporučujeme v súlade s vyhláškou ponechať aj ostatné pravidla pre rozpočítanie vykurovacích nákladov (neumožnenie odčítania, nenainštalovaný rozdeľovač, poškodenie a pod.). Tento pomer podľa nás objektívne  zohľadňuje energetickú náročnosť našich domov, žiadaný teplotný komfort v bytoch pri reálnych nákladoch za vykurovanie a má motivačný stimul pre racionálnu spotrebu pri prijateľných nákladoch za teplo. Navrhovaný pomer doporučujeme z dôvodov, že zvyšovanie podielu základnej zložky na 60% pôsobí demotivujúco na užívateľov bytov, ktorí s teplom racionálne hospodária. Títo užívatelia budú doplácať na byty kde dochádza k plytvaniu teplom a k nezodpovednej spotrebe. Na doteraz používaný spôsob rozpočítania je nastavený systém zálohových mesačných platieb a pri zmene pomeru rozpočítania vo vyúčtovaní sa to prejaví veľkými rozdielmi.

Samotné rozhodnutie o pomere vyjadrite písomným hlasovaním v súlade s ods. 6, § 14, zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v platnom znení. O písomnom hlasovaní budete informovaní vopred. Jednotlivých užívateľov oslovia domovníci s hlasovacím hárkom. Svoje stanovisko k pomeru základnej a spotrebnej zložky vyjadrite zaškrtnutím príslušného rámčeku na hlasovacom hárku. Ak nevyznačíte svoj názor, Váš hlas je neplatný. Aby bolo hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov. Prehlasovaný vlastník bytu má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká.

V prípade ak hlasovanie nebude právoplatné alebo žiaden pomer nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov, vyúčtovanie za rok 2010 sa uskutoční podľa platnej legislatívy.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.